പെപ്റ്റൈഡ്

37-39 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു