പെപ്റ്റൈഡ്

1-36 ഫലങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു